عشق یک واژه لال است تو باید باشی 

زندگی بی تو محال است تو باید باشی

اشک از جانب دل گفت که ای خوب ترین

هستی ام زیر سوال است تو باید باشی

دل من مانده و این عقل مشوش در من

روز و شب جنگ و جدال است تو باید باشی

فال حافظ زدم و آن رند غزل خوان هم گفت

زندگی بی تو محال است تو باید باشی